Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları Başladı

Written by user. Posted in Duyurular

   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Yatırımlara %50 hibe desteği sağlanacağı Sayın İl Müdürümüz Tanju ÖZKAYA tarafından duyurulmuştur. İlimize hayırlı olması temennilerinde bulunmuştur.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı “Uygulama Rehberi” 23.12.2020 Tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

Uygulamarehberine; “https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1251/Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlari-Uygulama-Rehberi ” adresinden ulaşılabilir.

Yatırım Konuları:

1.Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları

A-Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Süt işleme ve toplama konusunda proje kabulü yapılacaktır.
 • Yatırımcının tarımsal üretimiyle orantılı; çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, soğuk hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo uygun harcama kapsamındadır. 

  B-Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo –Soğuk Hava Deposu)

  C-Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, Ağıl, Kesimhane Kanatlı Tesisleri, Muz ve/veya Sebze Yetiştirilen Örtü Altı Tesisler)
 • Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım başvurularında iklimlendirme ve havalandırma sistemleri destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Meyve bahçelerinde kuyruk milinden hareketli hasat makineleri (ceviz, zeytin, badem, dut, erik, kayısı, vişne, Antep fıstığı vb. ürünlerin hasatında kullanılacak), gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar uygun harcama kapsamında değerlendirilir.

  Kendinden motorlu, tekerlekli ve/veya kendinden yürür hasat makineleri hibe desteği kapsamında değildir.

  Genel Hususlar;
 • Faal tarımsal işletmesiyle orantılı; balya, silaj makinesi ve çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir. Silaj makinesi  başvurularında her bir yatırımcı için toplam uygun harcama tutarı üst limiti en fazla 50.000 TL ve balya makinesi başvurularında her bir yatırımcı için toplam uygun harcama tutarı üst limiti en fazla 100.000 TL ile sınırlıdır. 
 • Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım ile orantılı olmak koşuluyla süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem kırma/ezme makinesi, büyükbaş/küçükbaş hayvanlar için yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu hibe kapsamında değerlendirilir.

Kontrollü Örtü Altı Tarım

En az 0,5 dekar en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak ya da sera modernizasyonu yapacak üreticilerin projeleri hibe kapsamında değerlendirilir. Örtü altı tarım tesisi projeleri akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sulama sistemlerini, gübreleme sistemi ve ısıtma sistemini de içermelidir. Isıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem olabildiği gibi alternatif enerji sistemlerinden de yararlanılabilir. Isıtma sisteminin yanında izolasyon sistemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında kabul edilir.

Ç-Kültür Mantarı

D-Yenilenebilir Enerji Tesisleri 

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak olup faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularındaki başvurular kabul edilecektir.

2.Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

Yatırımcı, en az üç yıldır arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

 • Yatırımcı başına en az 30 ve en fazla 500 kovan tedariki
 • Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
 • Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler hibe desteği kapsamındadır. 
 • Ana arı malzemeleri, polen kapanlı yeni kovanlar (boş) ve parçaları,  kovanlar için gerekli aparatlar, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi vs.
 • 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı yatırım desteği kapsamındadır.
   

  3.Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

Gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin azaltılması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması, işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması, tarımda kayıt düzeninin oluşturulması, çiftlik bilgi yönetimi konularında proje kabulü yapılacaktır. 

4.El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

Başlıca zanaatkârlık (el sanatları) ürünleri,metal işi, ahşap işi, cam eşya üretimi, seramik üretimi, çinicilik, çanak çömlek yapımı, dokumacılık, hasır işleri, sepet dokuma, müzik aletleri yapımı, keçe yapımı, halıcılık, kilimcilik, semer yapımı, taş işleme, sedef döşeme, kâğıt sanatları, hattatlık (kaligrafi), ebru sanatı, saraçlık, yorgancılık, tarak yapımı, süpürge yapımı, folklorik bebek ve giysi yapımı, alçı işleri, tandır yapımı, giysi dekorasyonu, nakış işlemeleridir.

5.İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları

Bu başlık altında, ipek böceği yetiştirilecek dut bahçelerinin kurulumu ve toplu beslenme evi konularında proje kabulü yapılacak olup yalnızca yeni tesislerin yapımı hibe desteği kapsamındadır.

6.Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları

7. Makine Parkları Yatırımları

Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler tarafından faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi araçlarının alımına yönelik proje sunabilirler.

8.Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları

Bu başlık altında, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması konusunda proje kabulü yapılacaktır

Başvuru Sahipleri:           

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler Başlığı Hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler

Dikkat: Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

a) Çiftçilerin: Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

b) Gerçek Kişilerin: Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

c) Tüzel Kişilerin: İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, 

Başvuru ekinde sunmaları gerekir.

Hibeye Esas Proje Tutarı:

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 500.000-TL dir.Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır. 

Başvuru Zamanı:

Başvurular 20.02.2021 tarihine kadar yapılmalıdır.         

          Yatırım Süresi:

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30.11.2021‘dir.

Teknik Destek:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.

Kaynak: Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları Başladı (tarimorman.gov.tr)

Geri Bildirim gönder...

user

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Yorum Yaz

Yorum yazabilmek için girişyapmalısın