Bayram Koç (Koç Otomotiv) Yatırım Teşvik Belgesi

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Bayram Koç (Koç Otomotiv) tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Organize Hayvancılık Bölgesi’nde 100310 Ada ve 4 Parsel de;

  • 240 Adet Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği,
  • 4,5 Ton/Gün Çiğ Süt Üretimi,
  • 5 Ton/Gün Karma Yem Üretimi,

için 63.725.000 TL (Altmış Üç Milyon Yedi Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup Bayram Koç (Koç Otomotiv) bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

KKYDP 2023-2024 Başvuru Dönemi Hibe Proje Başvuru Süresi Uzatıldı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2023-2024 Başvuru Dönemi Tarıma Dayalı Yatırımlar Uygulama Esaslarında ve Uygulama Rehberi Eklerinde değişiklik yapılmış olup son başvuru tarihi 29.03.2024‘e kadar uzatılmıştır.

Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ

Uygulama Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

İşletme Planı için TIKLAYINIZ.

Kaynak:

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/494/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Programi-2023-2024-Basvuru-Donemi-Tarima-Dayali-Yatirimlar-Uygulama-Esaslarinda-Ve-Uygulama-Rehberi-Eklerinde-Degisiklik-Yapilmistir

Yeşil Sanayi Destek Programı Başvuruları Başladı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

 Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır. 
  
Proje Teklif Çağrısının Amacıİklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol oynamak isteyen Avrupa Birliği (AB), 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) açıklamıştır. Gümrük Birliği kapsamında ileri bir bütünleşme tesis ettiğimiz AB Tek Pazarı üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye ticari entegrasyonu üzerinde önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Ülkemizin sağlayacağı uyum ile hedeflenen politika değişikliklerini ülkemiz için fırsata çevirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hususlar titizlikle takip edilmektedir.  Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir. Tüm bunlar çerçevesinde 2021 Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı açıklanmıştır. Plana göre; Sınırda Karbon Düzenlemesi, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Bilinçlendirme faaliyetleri gibi başlıklar belirlenmiştir. Yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir. 
Proje Başvuru Tarihleri08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)Başvuru sistemi 30 Kasım 2024 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru KoşullarıHedef SektörNACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir: İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)   45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı   46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),   47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),Bilgi ve iletişim (Kısım J)   60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,   61 – Telekomünikasyon   62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,   63 – Bilgi hizmet faaliyetleriMesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)   70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,   71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,   72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,   73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,   74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)   95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,   96 – Diğer hizmet faaliyetleri. Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz. 
ÖlçekKOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
 Diğer başvuru koşullarıBaşvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır. 
 Diğer hususlarBaşvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre “düşük” veya “orta” seviyede olması gerekmektedir.Program kapsamında Dünya Bankası tarafından https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms web sitesinde ilan edilen firmalardan mal/hizmet satın alınamaz.Program kapsamında desteklenecek güneş panelleri ve güneş enerji sistemi bileşenleri için çevresel ve sosyal yükümlülükleri çerçevesinde işletme ve üretici/alt yüklenici firma tarafından Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri Zorla Çalıştırma Şartlarına İlişkin Beyan Formu’nda yer alan şartlara uyulması esastır. 
Başvuru yeri ve başvuru işlemleriKOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanı onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden başvuru yapabilecektir.Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler KBS üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, KBS üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç – zaman planına ilişkin değişiklikler dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.
Çağrı BütçesiProje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Uygun Proje KonusuGüneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.  
Proje SüresiProje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
Destek Üst LimitiToplam14.000.000 TL (Geri Ödemeli)
Erken ödemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel ŞartlarıDesteklenecek Proje Gider GruplarıDestek Üst Limiti
Makine, Teçhizat GiderleriDestek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.14.000.000 TL’yi aşmamak üzere 
 Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir. Not: KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzerinde olmasına rağmen ürünün özelliği gereği ikinci fiyat teklifinin alınamaması durumunda yapılması gerekenler Proje Başvuru Formunda açıklanmıştır.Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde işletmenin “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra gerçekleşen giderlerine ilişkin harcamalar/faturalar destek kapsamındadır. Aynı zamanda destek kapsamındaki giderlerin fatura tarihinin ve ilişkili faaliyetin icra tarihinin proje süresi içerisinde olması gerekir.Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.İşletmenin Ödeme Talep edilebilmesi için (Erken Ödeme Talebi dâhil) “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra yetkili kurum/kuruluşlardan “Kabul Tutanağı” almış olması gerekir.
Destek Oranı%60Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır. 
Süreç – Zaman PlanıProje başvurusu08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59) 
KontrolProje başvurusu Yeşil Sanayi Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda en geç 30 gün içerisinde, KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.
Düzeltmelerin GerçekleştirilmesiKontrol sonucu eksiklik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye açılır. Başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir. İşletme tarafından gerekli düzeltmeler en geç 31 Aralık 2024 (23:59) tarihinden önce gerçekleştirilerek başvuru KBS üzerinden onaylanır ve Kurula sevk edilir.
Kurul DeğerlendirmesiKurul sekreteryası başvuruların durumuna göre kurul gündemini belirleyecektir. Başvuru olması halinde, Kurul başvurunun kurula sevk tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde toplanır.
Kurul Kararlarının BildirilmesiKurul kararı, işletmeye 15 gün içerisinde KBS aracılığıyla bildirilir.
Değerlendirme KriterleriProje başvurularının değerlendirmesi Kurullar tarafından “Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu”nda yer alan ve aşağıda ana başlıkları belirtilen kriterlere göre yapılarak Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları dahilinde ve bütçe kapsamında desteklenebilecek projeler belirlenecektir.Değerlendirme çerçevesi; teknik uygulanabilirlik, finansal sürdürülebilirlik, çevresel etki, sosyal etki, yasal uyum, ölçeklenebilirlik, stratejik uygunluk ve yenilik gibi çeşitli yönleri içerir.
Proje Başvurusuna Esas BelgelerProje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenecek belgeler:YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,Findeks Raporu,Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)
İlgili DokümanlarYeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları ve EkleriDünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu 
Proje İzleme DönemleriProjeler, proje başlangıç tarihinden itibaren proje süresince 4’er aylık uygulama dönemleri dikkate alınarak KOSGEB tarafından izlenecek ve bu dönemler sonunda uygun görülen faaliyet / giderler için işletme tarafından destek ödemesi talep edilebilecektir.Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, ilgili çağrı kapsamında gerçekleştirilen giderler için destek verilir.
Proje Tamamlama ve Proje Sonrası İzleme Dönemleri  Projeler, proje bitiş tarihinden 1 yıl sonra oluşturulacak tamamlama Kurul’ları marifetiyle değerlendirilerek başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilecektir.İşletmeler Proje Sonuç Raporlarını proje bitiş tarihinden 1 yıl sonraki en geç 1 ay içerisinde KBS üzerinden KOSGEB’e sunacaklardır. Proje başvuru aşamasında alınan YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu; Proje Sonuç Raporu ile birlikte proje tamamlama tarihi itibariyle elde edilen verileri içerecek şekilde tekrar sunulacaktır. 
Diğer HususlarYeşil Sanayi Destek Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilecektir.Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.İşletme, Yeşil Sanayi Destek Programı boyunca “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” adlı çağrı/çağrılarından yalnızca bir defa faydalanabilir. Ancak Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında farklı bir çağrıya başvuru yapabilir.KOSGEB, proje teklif çağrısında belirtilen hususları değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu durumda güncellenen veya değiştirilen proje teklif çağrısı web sitesinde tekrar yayımlanır. 

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

 Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır. 
  
Proje Teklif Çağrısının Amacıİklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol oynamak isteyen Avrupa Birliği (AB), 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) açıklamıştır. Gümrük Birliği kapsamında ileri bir bütünleşme tesis ettiğimiz AB Tek Pazarı üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye ticari entegrasyonu üzerinde önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Ülkemizin sağlayacağı uyum ile hedeflenen politika değişikliklerini ülkemiz için fırsata çevirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hususlar titizlikle takip edilmektedir.  Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir. Tüm bunlar çerçevesinde 2021 Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı açıklanmıştır. Plana göre; Sınırda Karbon Düzenlemesi, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Bilinçlendirme faaliyetleri gibi başlıklar belirlenmiştir. Yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 2023-02 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir. 
Proje Başvuru Tarihleri08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)Başvuru sistemi 30 Kasım 2024 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru KoşullarıHedef SektörNACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir: İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)   45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı   46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),   47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),Bilgi ve iletişim (Kısım J)   60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,   61- Telekomünikasyon   62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,   63- Bilgi hizmet faaliyetleriMesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)   70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,   71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,   72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,   73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,   74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)   95 -Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,   96 – Diğer hizmet faaliyetleri. Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz. 
ÖlçekKOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
 Diğer başvuru koşullarıBaşvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır. 
 Diğer hususlarBaşvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre “düşük” veya “orta” seviyede olması gerekmektedir.Program kapsamında Dünya Bankası tarafından https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms web sitesinde ilan edilen firmalardan mal/hizmet satın alınamaz. 
Başvuru yeri ve başvuru işlemleriKOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanı onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden başvuru yapabilecektir.Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler KBS üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, KBS üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç – zaman planına ilişkin değişiklikler dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.
Çağrı BütçesiProje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Uygun Proje KonusuTemiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:İşletmeler;Enerji verimliliği;Su verimliliği;Hammadde verimliliği;Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;Endüstriyel simbiyoz;Döngüsel ekonomikonu başlıklarında başvuru yapılabilecektir. 
Proje SüresiProje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
Destek Üst LimitiToplam4.000.0000 TL (Geri Ödemeli)
Erken ödemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel ŞartlarıDesteklenecek Proje Gider GruplarıDestek Üst Limiti
A) Personel GiderleriProje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2 yeni personel desteklenebilir.* Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.Personel giderleri desteğinin her bir personel için aylık üst limiti brüt asgari ücretin 2 katıdır. Üst limit hesabında dikkate alınacak brüt asgari ücret tutarı, ücret bordrosunun ait olduğu ayda geçerli brüt asgari ücrettir.Destek, istihdam edilecek her bir personel için net ücret üzerinden hesaplanır ve destek hesaplamasında asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai ve benzeri ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.500.000 TL’ye kadar geri ödemeli
 B) Makine, Teçhizat GiderleriDestek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.3.500.000 TL’yi aşmamak üzere 
 C) Yazılım GiderleriYazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.)Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri500.0000 TL’ye kadar geri ödemeli
 D) Hizmet Alım GiderleriEğitim giderleriTest ve analiz giderleriBelgelendirme giderleriDanışmanlık giderleri 500.000 TL’ye kadar geri ödemeli   
 Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir. Not: KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzerinde olmasına rağmen ürünün özelliği gereği ikinci fiyat teklifinin alınamaması durumunda yapılması gerekenler Proje Başvuru Formunda açıklanmıştır.Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde fatura tarihi ve ilişkili faaliyetin icra tarihi proje süresi içerisinde gerçekleşen giderlere ilişkin harcamalar/faturalar destek kapsamındadır.Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.İşletmenin proje başvuru formunda en az iki gider grubu yer almalıdır.
Destek Oranı%70Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır. 
Süreç – Zaman PlanıProje başvurusu01 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59) 
KontrolProje başvurusu Yeşil Sanayi Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda en geç 30 gün içerisinde, KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.
Düzeltmelerin GerçekleştirilmesiKontrol sonucu eksiklik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye açılır. Başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir. İşletme tarafından gerekli düzeltmeler en geç 31 Aralık 2024 (23:59) tarihinden önce gerçekleştirilerek başvuru KBS üzerinden onaylanır ve Kurula sevk edilir.
Kurul DeğerlendirmesiKurul sekreteryası başvuruların durumuna göre kurul gündemini belirleyecektir. Başvuru olması halinde, Kurul başvurunun kurula sevk tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde toplanır.
Kurul Kararlarının BildirilmesiKurul kararı, işletmeye 15 gün içerisinde KBS aracılığıyla bildirilir.
Değerlendirme KriterleriProje başvurularının değerlendirmesi Kurullar tarafından “Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu”nda yer alan ve aşağıda ana başlıkları belirtilen kriterlere göre yapılarak Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları dahilinde ve bütçe kapsamında desteklenebilecek projeler belirlenecektir.Değerlendirme çerçevesi; teknik uygulanabilirlik, finansal sürdürülebilirlik, çevresel etki, sosyal etki, yasal uyum, ölçeklenebilirlik, stratejik uygunluk ve yenilik gibi çeşitli yönleri içerir.
Proje Başvurusuna Esas BelgelerProje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenecek belgeler:YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,Findeks Raporu,Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)
İlgili DokümanlarYeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları ve EkleriDünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu 
Proje İzleme DönemleriProjeler, proje başlangıç tarihinden itibaren proje süresince 4’er aylık uygulama dönemleri dikkate alınarak KOSGEB tarafından izlenecek ve bu dönemler sonunda uygun görülen faaliyet / giderler için işletme tarafından destek ödemesi talep edilebilecektir.Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, ilgili çağrı kapsamında gerçekleştirilen giderler için destek verilir.
Proje Tamamlama ve Proje Sonrası İzleme DönemleriProjeler, proje bitiş tarihinden 1 yıl sonra oluşturulacak tamamlama Kurul’ları marifetiyle değerlendirilerek başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilecektir.İşletmeler Proje Sonuç Raporlarını proje bitiş tarihinden 1 yıl sonraki en geç 1 ay içerisinde KBS üzerinden KOSGEB’e sunacaklardır. Proje başvuru aşamasında alınan YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu; Proje Sonuç Raporu ile birlikte proje tamamlama tarihi itibariyle elde edilen verileri içerecek şekilde tekrar sunulacaktır. 
Diğer HususlarYeşil Sanayi Destek Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilecektir.Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.İşletme, Yeşil Sanayi Destek Programı boyunca “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” adlı çağrı/çağrılarından yalnızca bir defa faydalanabilir. Ancak Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında farklı bir çağrıya başvuru yapabilir.KOSGEB, proje teklif çağrısında belirtilen hususları değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu durumda güncellenen veya değiştirilen proje teklif çağrısı web sitesinde tekrar yayımlanır.

IPARD II Programı 13.Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

16 Ağustos 2023 tarihinde IPARD II Programı 13.Başvuru Çağrı İlanı yayınlanmıştır.
Onüçüncü Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)” tedbirinden Başvurular kabul edilecek olup toplam destek bütçesi 20 Milyon Avro’dur.

Kaynak:

https://ipard.tarim.gov.tr/hdetay/301

MOD Süt Ürünleri Hayvancılık Yatırım Teşvik Belgesi

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

MOD Süt Ürünleri Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Organize Hayvancılık Bölgesi’nde 100338 Ada ve 1 Parsel de;

  • 175 Adet Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği,
  • 3 Ton/Gün Çiğ Süt Üretimi,
  • 2 Ton/Gün Karma Yem Üretimi,

için 24.842.000 TL lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup MOD Süt firmamıza bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

IPARD III Programı Desteğiyle 20 Milyar Liralık Yeni Yatırım Geliyor

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD III) Programı’nın katkısıyla kırsalda üretimi artırmak amacıyla 20 milyar liralık yeni yatırımın desteklenmesi ve 30 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla oluşturulan “Katılım Öncesi Yardım Aracı”nın kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD, Birliğin ortak tarım ve kırsal kalkınma politikalarına uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin geliştirilmesi, kırsaldaki ekonomik kapasitenin ve çeşitliliğin iyileştirilmesi için uygulanan ve 2016’da sona eren IPARD I kapsamında 10 bin 653 projeye, 1 milyar 46 milyon avro destek sağlandı. Ardından uygulamaya alınan IPARD II ile 11 bin 22 proje için toplam 676 milyon avro ödeme yapıldı.

IPARD III Programı yılın ikinci yarısında başlayacak

Yılın ikinci yarısında başlayacak ve 2027’ye kadar sürecek IPARD III Programı’nın hazırlık çalışmaları 2020’den bu yana Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bu süreçte sektör analizleri yapılarak tüm paydaşların görüşleri alındı.

Avrupa Komisyonu ile karşılıklı mutabakata varılarak imzalanacak Finansman Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle IPARD III Programı uygulamaları başlayacak.

IPARD III Programı’nda AB katkısı 430 milyon avro olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla toplam bütçe 555 milyon avroya çıkıyor. Program, yüzde 50 ile yüzde 75 arasındaki yüksek hibe oranları ve yatırımlara sağlanan vergi muafiyetiyle daha cazip hale getiriliyor.

IPARD III Programı’nda LEADER Projesi (Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) tedbiri için toplam kamu katkısı 50 milyon avroya çıkarılarak yerel eylem gruplarını memnun edecek bir artış sağlanması hedeflendi. Tarım ve çevre bütçesinde de ayrıca artış yapıldı.

Ayrıca, ilk defa kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerine programdan bütçe ayrıldı.

IPARD III Programı katkısı ve Bakanlığın ayıracağı ek bütçeyle yaklaşık 11 milyar lirası hibe olmak üzere 20 milyar liralık yeni yatırım yapılması ve 30 bin yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Halen 42 ilde uygulanan IPARD Programı’nın 81 kente yaygınlaştırılması da planlanıyor.

Kaynak :

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ipard-iii-programi-destegiyle-kirsala-20-milyar-liralik-yeni-yatirim-geliyor/2892490

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda Taahhüt Edilen Personel Sayısı Arttırılabilecek

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Destekler, Duyurular

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başvurusunda taahhüt edilen yeni personel sayısını artırmak ve şartlara uygun daha fazla personelin istihdamı için ödeme talep etmek isteyen işletmelerle ilgili düzenleme yapıldı

Üst Limitlerle Sınırlı

İşletmeler, bağlı oldukları KOSGEB il müdürlüğünden temin edebilecekleri dilekçe örneğini doldurup müdürlüğe göndererek yeni personel istihdamı taahhütlerini üst limitlerle sınırlı olmak üzere arttırabilecek.  

Mikro 2, Küçük 5’e Kadar

Program kapsamında “Mikro” ölçekli işletmeler toplamda azami 2 yeni personel, “küçük” ölçekli işletmeler de toplamda azami 5 yeni personel istihdam edebiliyor. Daha önce söz konusu programdan üst limitler kadar faydalanan işletmeler, bu artıştan yararlanamayacak.

Müdürlüklere Başvurabilecekler

İşletmeler, konu hakkında bağlı olduğu KOSGEB müdürlükleri ve işletmelerinden sorumlu KOSGEB uzmanından bilgi alabilecek. Müdürlüklerden dilekçe örneğini temin edebilecek.

Nisan Sonuna Kadar İstihdam

İşletmeler, program kapsamında şartlara uygun personeli 2022 Nisan sonuna kadar istihdam edilebiliyor ve 25 Mayıs 2022’ye kadar ödeme talebinde bulunabiliyor.

Kaynak : Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda Taahhüt Edilen Personel Sayısı Arttırılabilecek – KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Çiftçilerimize Duyurular; 2021 Yılı Organik Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvurusu

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Destekler, Duyurular

2021 Yılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticilerimiz için başvurular devam etmekte olup mağduriyet yaşanmaması için 25.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar üreticilerin başvuru evrakları ile birlikte İlçe Müdürlüklerimize şahsen müracaatta bulunmaları gerekmektedir

Kaynak: https://aydin.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=398&Liste=Duyuru

KOBİ Tanımı Güncellendi!

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Destekler, Duyurular

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkartıldı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile birlikte işletmelerin de büyüdüğünü ifade ederek “İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik. Bu revizyon, tüm KOBİ’lerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Yönetmelik Yürürlükte

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi.

125 Milyondan 250 Milyona Çıktı

Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit, 125 milyon liraydı.

Mikro 5, Küçük 50 Milyon Oldu

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken 2 katına çıkartıldı yani 250 milyon lira oldu.

Ciro ve Bilançolar Arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımındaki mali kriterlerin değiştirilmesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak “Türkiye ile birlikte işletmelerimiz de büyüyor. İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Buna bağlı olarak paydaşlarımızdan da KOBİ tanımındaki mali kriterlerin güncellenmesi yönünde talepler geldi.” dedi.

KOSGEB Desteklerinden de Yararlanacaklar

Yönetmelik değişikliğiyle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üreteceğine inandığını kaydeden Bakan Varank, “Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik. Günümüz koşullarına göre düzenlenen yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletme KOSGEB desteklerinde olduğu gibi devletin diğer teşviklerinden de yararlanabilecek. Bu revizyon, tüm KOBİ’lerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.

10 Yılda 10 Kat

KOBİ tanımında mali kısıtlar, 2012 yılında 25 milyon liradan 40 milyon liraya, 2018’de de 125 milyon liraya çıkartılmıştı. 10 yılın ardından bu üst limit 10 kat artmış oldu.

2 Bin 44 İşletme KOBİ Oldu

TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı KOBİ istatistiklerine göre Türkiye’de 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. 3 milyon 419 bin 773 olan KOBİ sayısı, yapılan düzenleme ile 3 milyon 421 bin 817’ye çıkacak. Yani, 2 bin 44 işletme KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ’lere yönelik verdiği destek ve teşviklerden yararlanabilecek.

Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8173/kobi-tanimi-guncellendi