İçerik etiketlendi: ‘AKA’

Patent ve Ürün Ticarileştirme

Written by user. Posted in Duyurular

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 12 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara firmaları için Patent ve Ticarileşme Eğitimi düzenlenecektir.

Ürünlerinin patentini almak ve iş fikirlerini ticarileştirmek, yurtiçi pazar payını arttırmak yada yurt dışına açılmak, ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen Ankara firmaları için Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ihracata açılmak ve ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen Ankara firmaları için Patent ve Ticarileşme Eğitimleri düzenlenecektir.

Türk Patent Enstitüsü Uzmanlarınca gerçekleştirilecek bu eğitim çerçevesinde;

1. Gün 12 Mayıs 2017

– Patent faydalı model nedir? Başvurusu nasıl yapılır?

– Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent İşlem Süreçleri

– Patent araştırması nasıl yapılır?

– Ulusal ve uluslararası veri tabanlarının kullanımı ve uygulama

2. Gün 13 Mayıs 2017

– Fikri Hakların Temelleri

– Fikri Hakların Ticarileştirilmesi ve Lisanslamanın Temelleri: Fikri Varlıkları Oluşturma, Organize Etme, Yönetme ve Muhafaza Etme için Akıllı Stratejiler

– Fikri Hakların Ticarileştirilmesi: Makul Lisans Ücretleri ve Royalty Oranları Belirlenmesi

– Yönetme Riskleri: Gizlilik, FMH İhlali, Sorumluluklar, Royalty ve Diğer Ücretlerin Toplanması ve Lisans Yokluğunda Rekabet

-İlginç Vaka Çalışmaları ve Örnekler

Düzenlenecek Patent ve Ticarileşme Eğitimlerine;

  • Ankara’da faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE birimlerinde görevli kişiler
  • Firmaların marka, patent ve fikri-mülki haklar birimi çalışanları,
  • Mühendisler
  • Hukuk eğitimi almış kişiler ve hukuk müşavirleri katılabilirler.

Katılım 25 kişi ile sınırlı olup, sadece uygun adaylar arasından yapılacak eleme ile belirlenecektir.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitimlere katılım ücretsizdir.

Yer

Seminer çalışmaları, Ankara Kalkınma Ajansı’nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11, 06460 Çankaya / ANKARA

Başvuru

Yukarıda ifade edilen katılımcı koşullarına uygun olanların, 5 Mayıs 2017 günü saat 16.00’ya kadar https://goo.gl/forms/d7MqUlFH6KFH2sHH2 adresindeki elektronik kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Programa katılması uygun bulunan başvurulara e-posta ve/veya telefon yolu ile ayrıca bilgi verilecektir

Ajansımız Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

Written by user. Posted in Duyurular

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Kurumsal İletişim Birim Başkanı Gökhan Canlı Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı ziyaret ederek Başkan Mehmet Köse ile görüştü.

Yapılan görüşmede kurumlar arası işbirliği başlığı öncelikli olarak ele alındı. Kurumsal yetki ve sorumluluklar ile teşkilat yapıları dikkate alındığında iki kurum arasında muhtemel işbirliği alanları üzerine yapılan fikir alışverişi sonrasında, Ankara’nın yabancı öğrenci potansiyeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yabancı öğrencilere burs verme süreci ve gelen yabancı öğrencilerle ilişkiler bağlamında ajanslarla ortak paydalar görüşüldü. Ayrıca, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik dış ticaret uzmanlığı eğitimleri verilmesi değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Önümüzdeki günlerde kurumlar arasında daha fazla konuda işbirliği yapılmasının Ankara’nın kalkınma faaliyetlerine de katkıda bulunacağını belirten Arif Şayık,  bilgi ve tecrübe aktarımının önemini vurguladı.

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Mobil Tanıtım Tır Dorsesi Alım İşi İhale İlanı

Written by user. Posted in Duyurular

İdarenin Adı: T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI

Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

Tel-Fax: 0 384 214 36 66 – 0 384 214 00 46

İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:

1 (bir) Adet Mobil Tanıtım Tır Dorsesi alım işi, Dorse içi ve dışına yapılacak işlemler, iki ayrı teknik şartnamede belirtilmiştir.  İhale konusu işin süresi 60 (altmış) gün. İş süresi sonunda Dorse eksiksiz olarak Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine teslim edilecektir.

İhale Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü

İhale Tarihi: 13/04/2017 Perşembe günü saat 14:30

İhalenin yapılacağı yer: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Kat 2 Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:3 Merkez-NEVŞEHİR adresinden Ahmet CİNGİL’ den temin edebilirler.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

g) Geçici teminat veya Geçici Teminat mektubu

ğ) İhale konusu işi daha önce yaptığına dair kanıtlayıcı belgeler veya varsa İş bitirme belgesi

h) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale dosyası satın alındığını kanıtlamak için banka dekontu ,

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) Yasaklı olunmadığına dair taahhütname

k) Adres Beyanı

l) Güncel Vergi ve SGK borcu yoktur belgeleri

m) İsteklinin söz konusu “özel üretim sahne Tır” konusunda CE –  ISO9001 ve ISO14001 kalite belgelerinden en az ikisine sahip olması tercih sebebidir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı Ajans adresinden satın alınabilir. İhale doküman talebi elektronik posta yoluyla ihale@ahika.gov.tr sitesinden yapılabilir.

Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi’nde bulunan                     TR 24 0001 5001 5800 7297 2192 03 IBAN numaralı banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

Teklifler; 13/04/2017 Perşembe günü saat; 14:30’a kadar; İdarenin Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.