İçerik etiketlendi: ‘Hibe’

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

​CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5258

Ekli “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karari’ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 1. Bu Karar, Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin hibe ödemelerim kapsar.
 2. Hibe programı 2022 yılı için uygulanır.

Destekleme konuları ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen konulan içeren projelere hibe ödemesi yapılır.

 1. Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak.
 2. İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek.
 3. işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak.

  ç) Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak.
 4. Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak.
 1. Yatırım konularına göre hibe oranlan, birinci fıkrada belirtilen destekleme konulan için proje toplam bedelinin azami yüzde 75’i olarak uygulanır.
 2. Bu Karar kapsamında sağlanacak hibe ödemelerinden gerçek veya tüzel kişiler yararlanır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Bakanlığın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği alan yatırımlar, Bakanlık tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere, bu Karar kapsamında desteklenmez.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

 1. Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin projede hibe olarak desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibariyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
 2. Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak: https://sanliurfa.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=331&Liste=Duyuru

Tarımsal Desteklerde Gelir Vergisi Kesinti İadesi Başladı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yalnızca kendi adınıza yapılan kesintilere ilişkin başvuruda bulunabilirsiniz. İade talebinin vekil, veli, vasi, mirasçı vb. sıfatıyla yapılacak olması halinde başvurunuzu ilgili Vergi Dairesine fiziki ortamda (elden, posta vb.) yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

İade talepleri interaktif vergi dairesinden yapılabilmektedir. https://ivd.gib.gov.tr/

Başvuru adımlarının detaylı anlatım kılavuzunu https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi Kovan Dağıtımı Müracaatları Başlamıştır

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığınca bütçelendirilen “Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında Almus, Başçiftlik, Niksar Reşadiye ilçelerinde Arıcılık Kayıt Sistemine Kayıtlı arıcılarımıza %20 yetiştirici katkılı arı kovanı dağıtımı planlanmıştır.

Kovan almak isteyen ve proje şartlarına uygun arıcılarımızın 20.11.2021 tarihine kadar bağlı oldukları Tokat İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kaynak: https://tokat.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=366&Liste=Duyuru

2021 Yılı 1.Dönem Çiğ Süt Desteklemeleri Ödeniyor

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

Bakanlığımız tarafından 2021 Yılı Ocak-Şubat-Mart ayları dönemine ait çiğ süt desteklemeleri 01 Ekim 2021 Cuma günü saat:18:00 den sonra ödenmeye başlayacaktır. Ödemeler T.C. Kimlik numarası/Vergi numarası ayrımına göre 01 Ekim ve 8 Ekim tarihlerinde üreticilerimizin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda toplamda Kırklareli üreticilerine 21.001.026 TL ‘lik çiğ süt desteklemesi ödemesi yapılacaktır. Bu ödemenin 39.126,96 TL’ si koyun-keçi sütü, 20.961.899,19 TL’ si inek sütü olarak yapılacaktır. Tüm Üreticilerimize hayırlı olsun.

ÖDEME PLANI:

TCKN SON HANESİVKN SON HANESİÖDEME TARİHİ
8-61-3-5-6-7-8-901 EKİM 2021 saat 18:00 den sonra
0-2-40-2-408 EKİM 2021 saat 18:00 den sonra

KAYNAK: 2021 YILI 1. DÖNEM ÇİĞ SÜT DESTEKLEMELERİ ÖDENİYOR

Temiz Üretim Programı Hibe Başvurusu

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in İSTKA

Temiz Üretim Programı

Kalkınma Ajansları 2021 yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı; üretim süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı gibi konularda İstanbul’da farkındalık ve kapasite artırımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İşletmelerin kaynak verimliliği konusunda farkındalık ve kapasitelerinin artırılması amacıyla TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü iş birliği ile Temiz Üretim Programı başlatılmıştır. Program kapsamında İstanbul’da yer alan 10 işletmeye temiz üretim etüdü desteği sağlanacaktır. Destek kapsamında işletmelerin üretim süreçlerinde önemli bir girdi olan enerji, su ve hammadde kullanımında verimliliği artıracak fırsatların belirleneceği temiz üretim etüdü çalışması gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün tecrübeli uzmanları tarafından gerçekleştirilecek etüt çalışması için işletmelere %75 oranında destek verilecektir.

*Ajans Desteği: Çalışma tamamlanınca Ajans tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

**İşletme Katkısı: Çalışma başında işletme tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan işletmeler programa başvuru yapabilecektir;

–          İstanbul’da kayıtlı olması ve çalışma yapılacak tesisin İstanbul’da yer alması

–          2020 yılında 500 ila 999 TEP/yıl arası enerji tüketimine sahip olması

–          İmalat sektöründe (NACE Rev. 2 – Kısım C) faaliyette bulunması

Son başvuru tarihi: 4 Temmuz 2021

Başvuru formu: https://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

Sorularınız için: temizuretim@istka.org.tr

PROGRAM UYGULAMA SÜRECİ

 1. Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler 4 Temmuz 2021 tarihine kadar arasında aşağıdaki linkten ulaşacakları formu doldurarak programa başvuru yapabilirler.

Başvuru formu: https://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

 1. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, başvuru formunda verilen cevaplar doğrultusunda İSTKA ve TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası etüt desteğinden yararlanmaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki hususlar başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

 • Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)
 • Yıllık toplam enerji tüketim değeri (TEP)
 • Yıllık toplam su tüketim değeri (m3) 
 1. Etüt Yapılacak İşletmelerin İlanı

Değerlendirme neticesinde destek almaya hak kazanan 10 işletme belirlenecek ve başarılı işletmeler ile iletişime geçilecektir. Destek almaya hak kazanan işletmeler temiz üretim etüdü bedelinin %25’lik kısmını TÜBİTAK’a ödemesi ile çalışma başlatılacaktır.

 1. Etüt çalışmasının yapılması

Temiz Üretim Program ile işletmelerin rekabet edebilirliklerine katkı sağlamak için temiz üretim etüdü yapılarak işletmelerin mevcut durumlarını ölçmek ve iyileştirme olanaklarını işletmelere raporlamak için firma bazında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

               i.          Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kapsamında tesisler ziyaret edilerek, her bir proses/birim hakkında bilgi temin edilir. Proseslerle ilgili akış diyagramları, teknik raporlar ve kontrol listeleri (emisyon raporu, katı atık raporu, bakım-onarım listeleri vb.), sürdürülebilirlik raporları ve bunun gibi dokümanlar incelenir.

             ii.          Temiz Üretim Etüdü Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi: Ön değerlendirmeden sonra işletme yönetimiyle birlikte Temiz Üretim Etüdü sınırları belirlenir. Talep ve işletmenin büyüklüğüne/kapsamına göre ya tesisin tümü için her bir prosesi kapsayacak şekilde ya da belirli proses(ler) için temiz üretim etüdü yapılır.

          iii.          Proses Akım Şemalarının Çizilmesi ve Veri Toplanması: Temiz üretim etüdü sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra kapsama göre proses akım şemaları çıkarılır. Tesisten temin edilen veriler doğrultusunda spesifik üretim ve tüketim değerleri hesaplanarak, akım şemaları üzerinde gösterilir. Eğer eksik veriler varsa kapsama göre ya varsayım yapılır ya da ölçüm yapılır.

           iv.          Ölçüm ve Analizlerin Yapılması: Veri toplama esnasında eksik veriler belirlenir. Gerektiğinde eksik veriler için temiz üretim ekibi tarafından tespit edilen noktalarda ölçüm yapılır.

             v.          Temiz Üretim Olanaklarının Tespit Edilmesi: Proseslerle ilgili veriler toplandıktan sonra kütle (su ve ham madde) denklikleri kurularak kayıp, kaçak noktaları tespit edilir. Spesifik üretim ve tüketim değerleri literatür ve dünya örnekleri ile kıyaslanarak tesisin mevcut durumu değerlendirilir ve temiz üretim olanakları tespit edilir. Ayrıca katı atık analizleri ve ham madde ikamesi gibi hususlarda olası endüstriyel simbiyoz olanakları da değerlendirilecektir.

           vi.          Ön Fizibilite Yapılması: Temiz üretim olanakları tespit edildikten sonra tesis üst yönetimine olanaklar sunularak, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir durumda olan olanaklar belirlenir. Bu olanaklar için ön fizibilite çalışması yapılarak en fazla 3 (üç) olanak için yatırım maliyeti, ekonomik ve çevresel kazanımlar, yatırımın geri dönüş süresi hesaplanır.

         vii.          Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması: Proje sonunda belirlenen temiz üretim olanakları ve ön fizibilite çalışmalarını içeren proje sonuç raporu hazırlanır.

TEMİZ ÜRETİM PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI

Program uygulama sürecinin ve temiz üretim etüdü çalışması amaç ve hedeflerinin paylaşılacağı çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Tarih    : 23 Haziran 2021

Saat     : 11:00

Toplantı Linki: https://zoom.us/meeting/register/tJYtfuitqzMiG9X5vHQN0o3MezcygVcbOcSt

Kaynak : İSTKA | İstanbul Kalkınma Ajansı (istka.org.tr)

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in GEKA

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
•Kurumsal kapasitenin Güçlendirilmesi
•İşleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesi
•Markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL
BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru DönemiTaahhütnamenin Son Teslim Tarihi
8 Haziran-30 Haziran 202130 Haziran 2021 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 202131 Ağustos 2021 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 202127 Ekim 2021 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 202131 Aralık 2021 / Saat:18:00

 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•    1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler   
•    5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 


ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Kurumsal yönetim danışmanlığı 
2. Finansal ve hukuki danışmanlık 
3. Proje ve iş planı hazırlama danışmanlığı 
4. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
5. Yönetim ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik danışmanlık
6. Ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı 
7. Pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı 
8. Dijital pazarlama danışmanlığı 
9. Marka tasarımı ve markalaşma danışmanlığı  
10. Ürün tasarımı, ürün ambalajlama yöntemleri, eko tasarım danışmanlığı
11. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı 
12. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
13. Kurumsal kaynak planlamasına yönelik danışmanlıklar
14. Temiz üretim, enerji verimliliği, eko-verimli üretim ve endüstriyel simbiyoz konularını içeren danışmanlıklar 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)
http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pnghttp://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png
Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi
http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Rehberi İndir

2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Ekleri İndir

Kaynak :

https://geka.gov.tr/tr/haber/t-c-guney-ege-kalkinma-ajansi-2021-yili-uretici-orgutlerinin-guclendirilmesi-yonetim-danismanligi-teknik-destek-programi

%75 Hibe Destekli 100 Adet Seyyar Süt Sağım Makinesi ve 25 Adet Süt Soğutma Tankı

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in Duyurular

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yürütülen Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi-Et Ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programında Yer Alan ‘Sağlıklı Süt Üretelim Projesi’ kapsamında 100 adet Kuru Tip (Çift sağım tek Güğüm)  Süt Sağım Makinesi ve 25 adet 100 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankı dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığının 2021 yılı yatırım programında yer alan Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında İl Müdürlüğümüzce yürütülecek olan ‘Sağlıklı Süt Üretelim Projesinin’ uygulanmasında Tunceli Merkez Köylerinde ikamet eden ve aşağıdaki kriterlere sahip Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi sahibi üreticilerimiz 15 Haziran 2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat  edebilirler. Program kapsamında İl Müdürlüğümüzce oluşturulacak Çiftçi Belirleme Kriterleri çerçevesinde yapılacak puanlama ile 25 çiftçimize Süt soğutma tankı +süt sağım makinesi ve 75 çiftçimize süt sağım makinası dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Uygulanacak projeyle süt kalitesi, işletme verimliliği ve işletme kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra sağlıklı hijyenik sütün insan beslenmesine sunulması amaçlanmakta olup projenin İlimize hayırlı olmasını dileriz.

Başvuru Kriterleri

Başvuru yapacak Çiftçiler(gerçek ve tüzel kişilikler);

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2- Tarım ve Orman Bakanlığına ait güncel TÜRK-VET kayıt sistemine kayıtlı olmak.

3- Başvuru sahibi çiftçiler seyyar süt sağım makinesi başvurularında ve Süt Soğutma Tankı + Seyyar Süt Sağım makinesi başvurularında %25 çiftçi katkı payını TR 120001000298543853795032 IBAN no’lu hesaba yatırıldığına dair dekontu Müdürlüğümüze sunmalıdır.

4- Süt sağım makinesi için başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilikler en az 3 adet sağmal süt sığırına, Süt Soğutma Tankı makinesi için başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilikler ise  en az 6 adet sağmal süt sığırına sahip olmalıdır.

5- Tunceli İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce dağıtımı yapılan makineleri  5 yıl süreyle satılmayacağına dair imzalı taahhütname sunulmalıdır.

Kaynak :

https://tunceli.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=153&Liste=Duyuru

IPARD-II 2. Çağrı Dönemi Öncesi İŞKUR ile İş Birliği Çalışmaları

Written by user. Posted in Duyurular

İl Koordinatör Vekilimiz Sayın Cem AKŞİT, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sayın Ali ÇALIŞKAN ve Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa HÖKE ile 21 Nisan 2017 tarihinde bir araya geldi. Toplantıda IPARD-I desteklerine yönelik bilgi verilerek, gerçekleştirilmiş yatırımların Çanakkale iline katkısı, IPARD-II 1. Çağrı döneminde Çanakkale İl Koordinatörlüğü’ne sunulmuş projeler ve bu projelerin içeriği üzerine konuşuldu.

Kurumlar arası iş birliğini geliştirmenin Çanakkale için önemine değinilen görüşmede, IPARD sıralama kriterleri için düzenlenen mesleki sertifika kursları ve IPARD destekleri ile faaliyete geçen işletmelerin çalışanlarına yönelik düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında birlikte hareket edilmesi, İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılan kişilere yönelik TKDK hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi kararları alındı.

11. ETAP EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Written by user. Posted in Duyurular

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce İl Müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1-Başvuru aşamasında sisteme girişi yapılan tüm evrak/belgelerin imzalı ve onaylı hali

2-Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu

3-ÇED raporu veya muafiyet belgesi (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

4-Tatbikat projesi

5-SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler

6-Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge

7-Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı

8-Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

9-Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için ulusal şebekeye bağlantı ön izin belgesi