İçerik etiketlendi: ‘İhale’

İnter Grup Bims Hafif Yapı Elemanları İmalat Taş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Mal Alımı İhale Sonuç İlanı

Written by user. Posted in Duyurular

  İhale referans numarası: TR71116/KG/0 108-01
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı:  TELEKOMÜNiKASYON VE ENERJi HATLARINA

YONELiK KORUGE BORU URETiMi” PROJESi MAL ALIMI

   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIMI, EKSTRUZYON HATTl, 1 ADET
   c) Yapılacağı Yer: Yeni Güney Çevre Yolu Üzeri Karşı Mevkii No:84 Güvercinlik /
NEVŞEHİR
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 20.04.2017 – 20.07.2017
   e) Sözleşme Bedeli 1.355.932,20 TL (+ KDV)
Yukarlda detaylarl bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu teklif geçerli sayılmıştır.
Söz konusu iş açık ihale usulü ile 18.04.2017 tarihinde SAREM MAKiNA SANAYi VE
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi firmasma ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Karmetal İnş. Taahhüt Danışmanlık Pazarlama San. ve Dış Tic. Anonim Şirketi Mal Alımı İhale Sonuç İlanı

Written by user. Posted in Duyurular

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-1: 1 Adet H Tipi Eksantrik Pres
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     185.000,00 –TL (YÜZSEKSENBEŞBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde TUNÇ MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-2: 1 Adet CNC Dik İşleme Merkezi
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     255.000,00 –TL (İKİYÜZELLİBEŞBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde AK MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhale referans numarası: TR71/16/KG/0063
1) İhale Konusu İşin
   a) Adı: KURUMSAL VE TEKNOLOJİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLEREK REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

  • LOT-3: 1 Adet CNC Torna Tezgâhı
   b) Niteliği, türü ve miktarı: MAL ALIM İŞİ – 1 KALEM
   c) Yapıldığı Yer: KIRIKKALE
   d) Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.11.2016 – 02.11.2017
   e) Sözleşme Bedeli     190.000,00 –TL (YÜZDOKSANBİNTÜRKLİRASI)
Yukarıda detayları bildirilen iş için toplam 1 adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin 1 adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş açık ihale usulü ile 05.04.2017 tarihinde AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Liman Gölü Su Ürünleri İstihsal Hakkı İhalesi İptali

Written by user. Posted in Duyurular

İlimiz Bafra İlçesi sınırları dâhilinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Liman Gölünün su ürünleri istihsal hakkının pazarlık usulüyle kiraya verilmesi ile ilgili 19.04.2017 Çarşamba günü yapılması planlanan ihale, İl Müdürlüğümüz Su ve Su Alanı Kiralama Komisyonunun 17.04.2017 tarih ve 2017-İ-7 nolu kararıyla;

Kızılırmak Deltasındaki Sosyo-Ekonomik; Ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması, habitattaki canlı neslinin azaltılmasına ve ciddi çevre kirliliği ile birlikte uluslararası düzeyde var olan doğal değerlerin kaybedilebileceğine yönelik tereddütler oluşması nedeni ile, ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Mobil Tanıtım Tır Dorsesi Alım İşi İhale İlanı

Written by user. Posted in Duyurular

İdarenin Adı: T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI

Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

Tel-Fax: 0 384 214 36 66 – 0 384 214 00 46

İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:

1 (bir) Adet Mobil Tanıtım Tır Dorsesi alım işi, Dorse içi ve dışına yapılacak işlemler, iki ayrı teknik şartnamede belirtilmiştir.  İhale konusu işin süresi 60 (altmış) gün. İş süresi sonunda Dorse eksiksiz olarak Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine teslim edilecektir.

İhale Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü

İhale Tarihi: 13/04/2017 Perşembe günü saat 14:30

İhalenin yapılacağı yer: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Kat 2 Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Kat:3 Merkez-NEVŞEHİR adresinden Ahmet CİNGİL’ den temin edebilirler.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

g) Geçici teminat veya Geçici Teminat mektubu

ğ) İhale konusu işi daha önce yaptığına dair kanıtlayıcı belgeler veya varsa İş bitirme belgesi

h) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale dosyası satın alındığını kanıtlamak için banka dekontu ,

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) Yasaklı olunmadığına dair taahhütname

k) Adres Beyanı

l) Güncel Vergi ve SGK borcu yoktur belgeleri

m) İsteklinin söz konusu “özel üretim sahne Tır” konusunda CE –  ISO9001 ve ISO14001 kalite belgelerinden en az ikisine sahip olması tercih sebebidir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı Ajans adresinden satın alınabilir. İhale doküman talebi elektronik posta yoluyla ihale@ahika.gov.tr sitesinden yapılabilir.

Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi’nde bulunan                     TR 24 0001 5001 5800 7297 2192 03 IBAN numaralı banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

Teklifler; 13/04/2017 Perşembe günü saat; 14:30’a kadar; İdarenin Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.