İçerik etiketlendi: ‘müsilaj’

Temiz Üretim Programı Hibe Başvurusu

Written by Tarsan Danışmanlık. Posted in İSTKA

Temiz Üretim Programı

Kalkınma Ajansları 2021 yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı; üretim süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı gibi konularda İstanbul’da farkındalık ve kapasite artırımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İşletmelerin kaynak verimliliği konusunda farkındalık ve kapasitelerinin artırılması amacıyla TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü iş birliği ile Temiz Üretim Programı başlatılmıştır. Program kapsamında İstanbul’da yer alan 10 işletmeye temiz üretim etüdü desteği sağlanacaktır. Destek kapsamında işletmelerin üretim süreçlerinde önemli bir girdi olan enerji, su ve hammadde kullanımında verimliliği artıracak fırsatların belirleneceği temiz üretim etüdü çalışması gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün tecrübeli uzmanları tarafından gerçekleştirilecek etüt çalışması için işletmelere %75 oranında destek verilecektir.

*Ajans Desteği: Çalışma tamamlanınca Ajans tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

**İşletme Katkısı: Çalışma başında işletme tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan işletmeler programa başvuru yapabilecektir;

–          İstanbul’da kayıtlı olması ve çalışma yapılacak tesisin İstanbul’da yer alması

–          2020 yılında 500 ila 999 TEP/yıl arası enerji tüketimine sahip olması

–          İmalat sektöründe (NACE Rev. 2 – Kısım C) faaliyette bulunması

Son başvuru tarihi: 4 Temmuz 2021

Başvuru formu: https://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

Sorularınız için: temizuretim@istka.org.tr

PROGRAM UYGULAMA SÜRECİ

  1. Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler 4 Temmuz 2021 tarihine kadar arasında aşağıdaki linkten ulaşacakları formu doldurarak programa başvuru yapabilirler.

Başvuru formu: https://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

  1. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, başvuru formunda verilen cevaplar doğrultusunda İSTKA ve TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası etüt desteğinden yararlanmaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki hususlar başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

  • Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)
  • Yıllık toplam enerji tüketim değeri (TEP)
  • Yıllık toplam su tüketim değeri (m3) 
  1. Etüt Yapılacak İşletmelerin İlanı

Değerlendirme neticesinde destek almaya hak kazanan 10 işletme belirlenecek ve başarılı işletmeler ile iletişime geçilecektir. Destek almaya hak kazanan işletmeler temiz üretim etüdü bedelinin %25’lik kısmını TÜBİTAK’a ödemesi ile çalışma başlatılacaktır.

  1. Etüt çalışmasının yapılması

Temiz Üretim Program ile işletmelerin rekabet edebilirliklerine katkı sağlamak için temiz üretim etüdü yapılarak işletmelerin mevcut durumlarını ölçmek ve iyileştirme olanaklarını işletmelere raporlamak için firma bazında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

               i.          Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kapsamında tesisler ziyaret edilerek, her bir proses/birim hakkında bilgi temin edilir. Proseslerle ilgili akış diyagramları, teknik raporlar ve kontrol listeleri (emisyon raporu, katı atık raporu, bakım-onarım listeleri vb.), sürdürülebilirlik raporları ve bunun gibi dokümanlar incelenir.

             ii.          Temiz Üretim Etüdü Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi: Ön değerlendirmeden sonra işletme yönetimiyle birlikte Temiz Üretim Etüdü sınırları belirlenir. Talep ve işletmenin büyüklüğüne/kapsamına göre ya tesisin tümü için her bir prosesi kapsayacak şekilde ya da belirli proses(ler) için temiz üretim etüdü yapılır.

          iii.          Proses Akım Şemalarının Çizilmesi ve Veri Toplanması: Temiz üretim etüdü sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra kapsama göre proses akım şemaları çıkarılır. Tesisten temin edilen veriler doğrultusunda spesifik üretim ve tüketim değerleri hesaplanarak, akım şemaları üzerinde gösterilir. Eğer eksik veriler varsa kapsama göre ya varsayım yapılır ya da ölçüm yapılır.

           iv.          Ölçüm ve Analizlerin Yapılması: Veri toplama esnasında eksik veriler belirlenir. Gerektiğinde eksik veriler için temiz üretim ekibi tarafından tespit edilen noktalarda ölçüm yapılır.

             v.          Temiz Üretim Olanaklarının Tespit Edilmesi: Proseslerle ilgili veriler toplandıktan sonra kütle (su ve ham madde) denklikleri kurularak kayıp, kaçak noktaları tespit edilir. Spesifik üretim ve tüketim değerleri literatür ve dünya örnekleri ile kıyaslanarak tesisin mevcut durumu değerlendirilir ve temiz üretim olanakları tespit edilir. Ayrıca katı atık analizleri ve ham madde ikamesi gibi hususlarda olası endüstriyel simbiyoz olanakları da değerlendirilecektir.

           vi.          Ön Fizibilite Yapılması: Temiz üretim olanakları tespit edildikten sonra tesis üst yönetimine olanaklar sunularak, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir durumda olan olanaklar belirlenir. Bu olanaklar için ön fizibilite çalışması yapılarak en fazla 3 (üç) olanak için yatırım maliyeti, ekonomik ve çevresel kazanımlar, yatırımın geri dönüş süresi hesaplanır.

         vii.          Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması: Proje sonunda belirlenen temiz üretim olanakları ve ön fizibilite çalışmalarını içeren proje sonuç raporu hazırlanır.

TEMİZ ÜRETİM PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI

Program uygulama sürecinin ve temiz üretim etüdü çalışması amaç ve hedeflerinin paylaşılacağı çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Tarih    : 23 Haziran 2021

Saat     : 11:00

Toplantı Linki: https://zoom.us/meeting/register/tJYtfuitqzMiG9X5vHQN0o3MezcygVcbOcSt

Kaynak : İSTKA | İstanbul Kalkınma Ajansı (istka.org.tr)